Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
Onze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27254879) zijn
van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen Westland Workwear en
Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
Ongeldigheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden laat de rechtskracht van de
overige bepalingen onverlet.

2. Offertes
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Westland Workwear zijn vrijblijvend.
2.2. Alle bij de offertes behorende bijlagen, zoals tekeningen, foto’s, ontwerpen, monsters,
voorwerpen e.d. blijven eigendom van Westland Workwear en dienen op eerste verzoek van
Westland Workwear te worden geretourneerd. Westland Workwear behoudt zich alle
intellectuele rechten ter zake van de in 2.2. bedoelde bijlagen en onze produkten nadrukkelijk
voor, zodat zij niet mogen worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt zonder expliciete
voorafgaande schriftelijke toestemming van Westland Workwear.

3. Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Westland Workwear een mondelinge of schriftelijke
opdracht accepteert. Uit de acceptatie blijkt dat de Opdrachtgever zich verenigt met
toepasselijkverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en dat de
Opdrachtgever, zo nodig, afstand doet van toepasselijkverklaring van eigen algemene
voorwaarden.
3.2. Westland Workwear kan van Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van een telefonische
opdracht verlangen door toezending van een door de Opdrachtgever voor akkoord
ondertekende kopie van de uitgebrachte offerte c.q. opdrachtbevestiging.
3.3. De omschrijving van de opdracht op de opdrachtbevestigingen en facturen zijn bepalend voor de
aard en de omvang van de door Westland Workwear te verrichten werkzaamheden. Wanneer
Westland Workwear bereid is om wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht hangende de
uitvoering van de overeenkomst te accepteren, zal Westland Workwear zulks schriftelijk
bevestigen, welke schriftelijke bevestiging als enig bewijs van instemming geldt.
3.4. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit
voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

4. Prijs
4.1. Alle verkoopprijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige belastingen.
4.2. Westland Workwear is gerechtigd om prijswijzigingen, veroorzaakt door wijziging van onder
andere – doch niet uitsluitend – inkoopprijzen en materiaalprijzen, ook als die het gevolg zijn van
wijzigingen in de wisselkoers van vreemde valuta en/of arbeidslonen, plaatshebbende na de
totstandkoming der overeenkomst, aan Opdrachtgever door te berekenen.
4.3. Eventueel door Westland Workwear gegeven kortingen hebben uitsluitend en alleen betrekking
op de netto-prijzen en gelden alleen voor de betreffende opdracht.

5. Levering
5.1. Levering vindt plaats:
 door feitelijke afgifte aan de Opdracht in de bedrijfsruimte van Westland Workwear;
 door de produkten feitelijk ter beschikking van de vervoerder te stellen;
 op het moment van terpostbezorging;
 door feitelijke afgifte aan de Opdrachtgever in zijn bedrijfsruimte ingeval Westland Workwear
de zaken zelf zal (laten) bezorgen.
Versie 2014.1 2
5.2. Alle door Westland Workwear genoemde termijnen zijn indicatief, door de enkele overschrijding
daarvan raakt Westland Workwear jegens de Opdrachtgever niet in gebreke.
5.3. Westland Workwear is gerechtigd om de opdracht in gedeelten uit te voeren, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.4. Orders met een belang van meer dan € 450 worden franco bestemmingsplaats geleverd.
5.5. De eigendom van en het risico voor de zaken gaan over op de Opdrachtgever bij aflevering
volgens artikel 5.1.
5.6. Westland Workwear behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken voor, totdat
de Opdrachtgever heeft voldaan al hetgeen hij op grond van overeenkomst aan Westland
Workwear is verschuldigd . In dat geval gaat de eigendom op de Opdrachtgever over, zodra de
Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Westland Workwear heeft voldaan.

6. Ontvangst
6.1. Het door of namens de vervoerder getekende exemplaar van de vrachtbrief of enig ander
vervoersdocument geldt als bewijs dat de daarop vermelde zaken compleet en in goede staat
zijn afgegeven, tenzij een andersluidende aantekening op het vervoersdocument is gemaakt.
6.2. Het door of namens de Opdrachtgever getekende exemplaar van de vrachtbrief of enige andere
vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de daarop vermelde zaken door de
Opdrachtgever compleet en uiterlijk in goede staat zijn ontvangen, tenzij de Opdrachtgever een
andersluidende aantekening op het betreffende document heeft gemaakt.

7. Betalingscondities
7.1. Alle betalingen dienen in Euro plaats te vinden. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien
dagen na factuurdatum.
7.2. Alle betalingen dienen zonder enige korting of schuldvergelijking verricht te worden op een door
Westland Workwear aangewezen rekening. Betalingen strekken ongeacht het door schuldenaar
vermelde kenmerk, slechts ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens
van de opeisbare schulden die het langst openstaan.
7.3. De Opdrachtgever is in verzuim indien betaling van het verschuldigde niet binnen veertien dagen
na factuurdatum aan Westland Workwear is betaald, alsmede ingeval van faillissement van de
Opdrachtgever of van verlening van (voorlopige) surseance van betaling aan de Opdrachtgever.
In dat geval zijn alle door de Opdrachtgever aan Westland Workwear verschuldigde bedragen
zonder ingebrekestelling terstond en in het geheel opeisbaar.
7.4. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag binnen de betalingstermijn is de Opdrachtgever een
rentevergoeding van 2% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, met ingang van
de vervaldag van de betalingstermijn.
7.5. Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het door de Opdrachtgever
aan Westland Workwear verschuldigde met een minimum van € 115.
Versie 2014.1 3

8. Annulering
8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt de overeenkomst ontbonden na een schriftelijke
verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de Opdrachtgever in staat
van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, op de
Opdrachtgever (natuurlijk persoon) de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard,
of overlijden van de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) of door beslaglegging,
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen
daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent, een en ander onverminderd het recht van Westland
Workwear op volledig vergoeding van schade die het gevolg is van niet nakoming van enige
verplichting jegens Westland Workwear door de Opdrachtgever.
8.2. Indien de Opdrachtgever een eenmaal aan ons verstrekte opdracht annuleert nog voordat
Westland Workwear is begonnen met de uitvoering daarvan, is de Opdrachtgever aan Westland
Workwear een vergoeding wegens winstderving verschuldigd ter hoogte van 50% van de
bedongen prijs. Indien Westland Workwear is begonnen met uitvoering van de door de
Opdrachtgever verstrekte opdracht is de Opdrachtgever de volledig bedongen prijs aan
Westland Workwear verschuldigd.

9. Reclames
Reclames dienen binnen acht dagen nadat de levering zoals in artikel 5 heeft plaatsgevonden,
schriftelijk bij Westland Workwear te worden ingediend. Na deze termijn is Westland Workwear
niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaken uit welke hoofde dan ook.

10. Monsters
Monsters worden aan de Opdrachtgever gefactureerd bij verzending en worden, m.u.v. de
verzendkosten, gecrediteerd indien de goederen binnen 14 dagen na levering ongebruikt en in
originele verpakking op kosten van de Opdrachtgever aan Westland Workwear zijn
geretourneerd. In ieder ander geval is Opdrachtgever met onmiddellijke ingang de prijs, inclusief
enige van toepassing zijnde vrachtkosten en BTW, verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Westland Workwear is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot het vergoeden van kosten,
schade en/of interessen wegens niet nakoming van de overeenkomst door Westland Workwear,
tenzij de niet nakoming te wijten is aan opzet of grove schuld harerzijds. Westland Workwear is
nimmer aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten van
Westland Workwear, dan wel schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde zaken door
de Opdrachtgever.
11.2. Evenmin is Westland Workwear aansprakelijk voor schade opgekomen na het moment van
(af)levering als bedoeld in artikel 5. Voorts is Westland Workwear jegens de Opdrachtgever niet
gehouden tot het vergoeden van kosten, schade en/of interessen wegens schade die voortvloeit
uit overmacht, waaronder doch niet uitsluitend te verstaan zijn: brand of andere storingen in het
bedrijf van Westland Workwear, uitsluiting of staking, molest, oproer, oorlog,
overheidmaatregelen houdende verbod of belemmering, niet of niet tijdige aanvoer van
materialen door toeleveranciers en/of vervoerders en ziekte van personeelsleden.
Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, hebben beide patijen het recht
de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat één van
beide partijen deswege enige aanspraak op schadevergoeding heeft.
Versie 2014.1 4
11.3. Indien Westland Workwear jegens de Opdrachtgever tot betaling van schadevergoeding is
gehouden, zal de schadeplichtigheid in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de
bedongen nettoprijs voor dat deel van de opdracht dat door Westland Workwear niet, niet tijdig
of niet correct is uitgevoerd.
11.4. Westland Workwear is niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever door een product,
dat zij van een fabrikant, leverancier of importeur inkoopt en doorverkoopt aan en in opdracht
van de Opdrachtgever.
11.5. Westland Workwear staat niet in voor de toepasbaarheid van de door haar geleverde zaken
voor de door de Opdrachtgever beoogde gebruiksdoelen c.q. verdere bewerkingen. Tevens is
Westland Workwear niet aansprakelijk voor geringe kleur- en andere afwijkingen tussen
getoonde stalen, monsters/proefdrukken en geleverde zaken.
11.6. Westland Workwear is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken, die door de
Opdrachtgever of door derden zijn bewerkt c.q. beschadigd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle overeenkomsten met Westland Workwear is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
12.2. Alle geschillen welke tussen Westland Workwear en de Opdrachtgever mochten rijzen,
ongeacht of slechts één dan wel beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen worden
berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Persoonlijke service

groot assortiment

betaalbare kwaliteit

snelle levertijden